انتخاب های مرتبط

منوی اصلی

تخم مرغ نطفه دار

پرنده براي کاهش توليد حرارت در بدن مصرف خوراک را کاهش مي دهد. در نتیجه، مصرف اغلب مواد مغذي کاهش مي يابد، که

باعث کاهش سايز تخم مرغ، ضخامت پوسته و توليد تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار و کاهش راندمان رشد جوجه درطيورگوشتي

مي شود.براي اطمينان از مصرف کافي پروتئين مي توان 2-1 درصد پروتئين جيره را بالا برد، که اشکال آن افزايش حرارت

توليدي در بدن به خاطر متابوليزم پروتئين است. راه حل بهتر آن افزودن اسيدهاي آمينه ضروري به جيره مانند ليزين و

متيونين است.